Jak reklamovat?

 •  Záruční doba 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.         
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u dopravce neprodleně po jejich zjištění.
 • Záruka se nevztahuje:
 1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 2. na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 3. na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
 4. na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.
 • Místem uplatnění reklamace je Janáčkova 1813/6, 702 00 Ostrava.
 • Reklamace se podává písemně - poštou, popřípadě e-mailem (info@3dzahrada.cz) spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem.
 • Nedodá-li Kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.
 •  vyřízení reklamace ve lhůtě  nejdéle 30 dnů od písemného ohlášení.