Jak reklamovat?

  •  Záruční doba 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.         
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u dopravce neprodleně po jejich zjištění.
  • Záruka se nevztahuje:
  1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  2. na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
  3. na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
  4. na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.
  • Místem uplatnění reklamace je Janáčkova 1813/6, 702 00 Ostrava.
  • Reklamace se podává písemně - poštou, popřípadě e-mailem (info@3dzahrada.cz) spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem.
  • Nedodá-li Kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.
  •  vyřízení reklamace ve lhůtě  nejdéle 30 dnů od písemného ohlášení.